Μεθοδολογικό πλαίσιο του ΚΚΚ

Το ΚΚΚ έχει πρόσφατα εισαγάγει ένα νέο πλαίσιο έρευνας που έχει ως στόχο τη θεμελίωση, την ενίσχυση και την αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας για τον καρκίνο, στην Κρήτη.

Το νέο ψηφιακό σύστημα καταγραφής καρκίνου (CMS) είναι κατάλληλο για εισαγωγή και διαχείριση των “big data” (μεγάλου όγκου δεδομένων), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης της νόσου (ICD10o) και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συνδεδεμένο με σύστημα GIS που εξάγει άμεσα εκθέσεις- ενημερώσεις, χάρτες και άλλα αποτελέσματα μέσω της εφαρμογής χωροχρονικής ανάλυσης και δυναμικών μοντέλων. Πιλοτική μελέτη διεξήχθη για τον έλεγχο της λειτουργικότητας, εγκυρότητας, αξιοπιστίας και ακρίβειας των παραπάνω ερευνητικών εφαρμογών.

Παράλληλα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό συλλέγει και θα εισαγάγει δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης σε online πλατφόρμα (dbase). Η εγκυρότητα των στοιχείων ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο μέσα από τρία στάδια: α) κατά την εισαγωγή δεδομένων, β) μετά την εισαγωγή δεδομένων, μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών ελέγχου του CMS και γ) μετά την είσοδο δεδομένων από την διαχειρίστρια του CMS.

Το κέντρο καταγραφής ακολουθεί μια κυκλική διαδικασία παρακολούθησης των δεδομένων. Δείγμα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Εικόνα 1: Ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης δεδομένων.

Η παραπάνω διαδικασία του ΚΚΚ εξασφαλίζει:

1) Άμεση εισαγωγή στο σύστημα ανατροφοδοτούμενων πληροφοριών, αρχείων εισόδου / εξόδου, ​​διαχείριση σφαλμάτων, άμεση ενημέρωση των δικτύων πληροφορίας.

2) Άμεσες αναφορές.

3) Διασύνδεση με άλλα στατιστικά προγράμματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων όπως το SPSS, το STATA, τα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών [ΓΣΠ (ArcMap)] ή / και τηλεπισκόπησης (ERDAS) προκειμένου να καθορίσουν την πιθανή συσχέτιση με περιβαλλοντικές και άλλες εκθέσεις [εικόνα 2]

4) Δημιουργία διαδραστικών χαρτών και πινάκων πληροφοριών [εικόνα 3]

Εικόνα 2: Διάγραμμα GIS

Εικόνα 3: Οπτική απεικόνηση του συστήματος του πραγματικού κόσμου και των χαρακτηριστικών του μέσα από το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ, GIS)

Περαιτέρω, διενεργείται έλεγχος των δεδομένων σε τρία στάδια μέσω τριών διαφορετικών κομβικών σημείων:

1. Από τους καταγραφείς: υπεύθυνοι για την εισαγωγή των δεδομένων

2. Από τον διαχειριστή του συστήματος και της ανάλυσης: υπεύθυνος για την συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων

3. Από τον ιατρό-ογκολόγο: υπεύθυνος για την ποιότητα και ταξινόμηση των δεδομένων

Η συλλεχθείσα πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια χωροχρονικής ανάλυσης, η οποία μπορεί να πρόβλεψει την εμφάνισης νέων κρουσμάτων (µοντέλα πρόβλεψης της µελλοντικής διασποράς στο χώρο και το χρόνο) σε περιοχές που δεν έχουν συλλεχθεί στοιχεία με βάση τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα (χρονικές, χωρικές τάσεις). Επιπρόσθετα, η οργάνωση των συλλεχθέντων δεδομένων θα επιτρέψει την αναγνώριση των παραγόντων που επιδρούν στην εμφάνιση του καρκίνου και στην παρακολούθηση της χωρικής διασποράς των περιπτώσεων και τον εντοπισμό των σημείων αυξημένης επίπτωσης καρκίνου, διευκολύνοντας την εφαρμογή πρόληπτικών δράσεων και μέτρων.