Σκοπός και στόχοι

Το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ) είναι μια δομή που έχει ως στόχο να προτείνει έγκυρες μεθόδους πρόληψης – διαχείρισης αναφορικά με τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα από καρκίνο μέσω της συστηματικής παρακολούθησης της δυναμικής της νόσου. Ιδρύθηκε το 1992 στην Κρήτη και καλύπτει όλους τους νομούς του νησιού, με πληθυσμό περίπου 622.913 άτομα.

Οι επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν τη δημοσίευση δεδομένων αναφορικά με την θνησιμότητα και τη νοσηρότητα από καρκίνο, τη συνεργασία για τον καθορισμό μεθοδολογικών προτύπων και τη δημιουργία ενός πρότυπου πλαισίου έρευνας για την προστασία των δεδομένων, τις τεχνικές συλλογής δεδομένων και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος ενημέρωσης καρκίνου.

Πρόσφατα, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, εισήχθη ένα νέο πλαίσιο μεθοδολογία και δράσης μέσω της δημιουργίας ενός αναβαθμισμένου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης – καταγραφής του καρκίνου (CMS) ενώ οι στόχοι που καθορίστηκαν για το 2014, είναι οι ακόλουθοι:

Στόχοι για το έτος 2014:

(i) Διασύνδεση των δεδομένων του 1992-2004 με την νέα πληροφορία στο νέο ενιαίο σύστημα καταγραφής (CMS)

(ii) Χρήση διεθνών προτύπων ταξινόμησης νόσου (ICD10, ICD10 ογκολογίας 3η έκδοση)

(iii) Ανάπτυξη και δημοσίευση ετήσιας αναφοράς βασισμένης σε δεδομένα θνησιμότητας και νοσηρότητας κατά φύλο, ηλικία, στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, τόπο κατοικίας, ατομικό ιατρικό ιστορικό και συνυπάρχουσες παθήσεις

(iv) Χρήση νέων και έγκυρων μεθόδων ανάλυσης. Συγκεκριμένα, χρήση δυναμικών συστημάτων, χωροχρονική μοντελοποίηση και μοντέλα για την πρόβλεψη της μελλοντικής διασποράς των περιστατικών καρκίνου (μοντέλα πρόβλεψης/παρεμβολής, χρονικής ανάλυσης).